Milí zákazníci, 

úvodem obchodních podmínek shrnujeme to nejdůležitější:

- jsme prodejci outletového zboží a toto zboží je kusově omezeno. I přes každodenní aktualizace našeho sortimentu se může stát, že zboží, které ještě nabízíme na e-shopu, již není u dodavatele k dispozici. Pakliže toto nastane, nabídneme vám záměnu za podobné zboží (bude-li v naší nabídce produkt na záměnu vhodný)

- zboží do našeho skladu putuje ze zahraničních skladů (zboží označeno skladem do týdne), snažíme se tuto zkrátit, ale vždy záleží na současné situaci, počtu objednávek, státních svátcích atd. Objednáním zboží berete na vědomí, že takto označené zboží k vám může být odesláno až desátý pracovní den od odeslání vaší objednávky, případně od uhrazení bankovním převodem.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu OUTLANDIA umístěného na webovém rozhraní www.outlandia.sk (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelkou

Ing. Andreou Kropáčovou, se sídlem Karlovarská 27, 273 61, Velká Dobrá

IČ: 70360987

DIČ: CZ8055206016                                 

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Kladna

Adresa pro doručování: Karlovarská 101, Velká Dobrá

Telefonní číslo: +420 606 525 755

Kontaktní e-mail:  info@outlandia.sk

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím

 

  1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce, a vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1.          Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2.          Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3.          Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

-      právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 6 těchto obchodních podmínek);

-      nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

-      právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 8.3 těchto obchodních podmínek).

1.4.          Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

-      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

  1.              KUPNÍ SMLOUVA

2.1.          Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.          Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Potvrzuji objednávku“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailem či telefonicky.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.          Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit e-mailem či telefonicky.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.          Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6.          V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e‑mailem  nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.8.          Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.9.          Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 

  1.              PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

-      v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

-      bezhotovostně online platební kartou;

-      bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2.          Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3.          V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4.          Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 4.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

  1.              DODACÍ PODMÍNKY

4.1.          Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní .  Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2.          Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3.          Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. Obvykle 5-6 pracovní den od objednávky.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

4.4.          Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5.          Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.       VÝMENA TOVARU

5.1.         Ak vám zakúpený tovar nevyhovuje z dôvodu veĺkosti či iného dôvodu, môžete s nami tovar vymenit za nový.

V takom prípadě zašlite pôvodný tovar späť do 14 dní na následujúcu adresu:

www.outlandia.sk

Karlovarská 101

273 61 Velká Dobrá

 

5.2.          Prevyšuje-li cena nového tovaru cenu tovaru pôvodného, ste povinni rozdiel uhradiť. Nový tovar posielame až po doručení pôvodného tovaru na našu adresu, a to na dobierku, prípadne po pripsani peňazí na bankový účet, vami určenou špedíciou. Nesiete všetky náklady na vrátenie tovaru, s výnimkou prípadov, keď sme Vám nejakú položku zaslali chybne. Prevyšuje-li cena povodného tovaru cenu tovaru nového, uhradíme rozdiel na váš bankový účet do 14 dní.

   

  1.   ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1.          Ako od zmluvy odstúpiť?

Od kupnej zmluvy je možne odstúpiť do 14 dní od prevzetia posledného tovaru.

Odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o výmenu tovaru môžete primárne prostredníctvom formulára určeného na vrátenie tovaru na webovej stránke. Formulár priložte k zásilke a pošlite s tovarom, prípadne zašlite aj e-mailom. Odstúpiť od zmluvy môžete bez uvedenia dôvodu.

V prípade, že ste s objednaným tovarom obdrželi darček, ste povinni jen s tovarom vrátiť späť. Darovacia zmluva stráca týmto platnosť.

Prijatie vráteného tovaru vám potvrdíme.

Práva z chybného plnenia a právo odstúpiť od zmluvy nie sú týmito ustanoveniami nijako dotknutá.

 

6.2.          Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

Máte zákonnú povinnosť zaobchádzať s Tovarom primerane a zodpovedne, kým je vo Vašej držbe. Ak nedodržíte túto povinnosť, môžeme voči Vám uplatniť nárok na náhradu škody. To platí pre všetok vrátený tovar. 

V prípade, že nám doručíte  tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku chybného zaobchádzania s tovarom, odstúpenie od zmluvy nie je možné.

Tiež ak ste tovar vyňali z obalu a z hygienických dôvodů nie je možné jej vrátiť (spodná bielizeň).

 

6.3.          Akým spôsobom nám vrátíte tovar?

Tovar musí byť vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Neposielajte tovar na dobierku. Takéto zásielky neprijímame.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Musí mať pôvodné štítky a byť v identickom stave, v akom Vám bol doručený.

Odporúča sa k vrátenému tovaru priložiť:

- kópiu faktury, dodacieho listu, či iného dokladu o kúpi

- písemné vyjádrenie o odstúpení od zmluvy alebo žiadost o výmene tovaru na našom formulári, prípadne inou písomnou formou.

Uveďte jasne, či vyžadujete vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.

V prípade odstúpenie od zmluvy uveďte číslo bankového účtu vo forme IBAN.

V prípade žiadosti o výmenu tovaru uveďte vo formulári adresu pre doručenie, telefonné číslo, e-mailovú adresu.

V prípade, že ste s objednaným tovarom obdrželi darček, ste povinni jen vrátiť späť.

 

6.5.          Kedy dostanete späť peniaze?

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, vam budú vrátené všetky prijaté platby: kúpna cena a náklady na dopravu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Nie sme povinný vrátiť vám platby pred tým, než bude tovar doručený alebo kým nepreukážete, že ste tovar zaslali späť.

Peniaze vrátíme:

- spôsobom, ktorým jsme peniaze prijali

- iným dohodnutým spôsobom

Náklady na vrátenie tovaru nesiete vy, aj v pripade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

 

6.6.          Čo keď bolo vrátený tovar poškodený?

Zabaĺte tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak vrátite tovar poškodený, opotrebený, znečistěný alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte za toto zníženie hodnoty tovaru.

 

6.7.          Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- technickú chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

- tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

 

  1.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

  1.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4.          Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 08. 08. 2019